എണ്ണമില്ല നന്മകൾ എന്നിൽ – Ennamilla nanmakal ennil

Deal Score+12
Deal Score+12

എണ്ണമില്ല നന്മകൾ എന്നിൽ – Ennamilla nanmakal ennil

Ennamilla nanmakal ennil
Choriyum van dhayaye orkkumbol
Nandhiyallathonnum illappa…
Ente naaval cholliduvaanaayi..
Sthothramallathonnum illappa
Ente naaval cholliduvaanaayi…

Nithya sneham orkkumbol
Van krupakal orkkumbol
Engine sthuthikkathirunnidum
Aa karuna orkkumbol
Van thyagam orkkumbol
Engane vaazhthathirunnidum…. Yehsuve…

1. Sadhuvakum enne snehichiu
Swantha jeevan thanna snehame
Nandhiyallathonnum illappa
Ente naaval cholliduvaanaayi
Sthothramallathonnum illappa
Ente naaval cholliduvaanaayi …

– Nithya sneham …. Yehsuve… (1)

2. Kalvariyin sneham orkkumbol
Kankal nireyunnente priyane
Nandhiyallathonnum illappa
Ente naaval cholliduvaanaayi
Sthothramallathonnum illappa
Ente naaval cholliduvaanaayi…

Nithya sneham …. Yehsuve… (1) lalala…(4)

Ennamilla nanmakal ennil malayalam christian song lyrics

എണ്ണമില്ല നന്മകൾ എന്നിൽ
ചൊരിയും വൻ ദയയെ ഓർക്കുമ്പോൾ
നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പ
എന്റെ നാവൽ ചൊല്ലിടുവനായ്
സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പ
എന്റെ നാവൽ ചൊല്ലിടുവനായ്

നിത്യ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ
വൻ കൃപകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ
എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരുന്നിടും
ആ കരുണ ഓർക്കുമ്പോൾ
വൻ ത്യാഗം ഓർക്കുമ്പോൾ
എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുനിടും യേശുവേ…

സാധുവാകും എന്നെ സ്നേഹിച്ചു
സ്വന്ത ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ
നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പ
എന്റെ നാവൽ ചൊല്ലിടുവനായ്
സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പ
എന്റെ നാവൽ ചൊല്ലിടുവനായ്..
(നിത്യ സ്നേഹം..)

കാലവരിയിൻ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ
കണ്ണ്കൾ നിറയുനെന്റെ പ്രിയനേ
നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പ
എന്റെ നാവൽ ചൊല്ലിടുവനായ്
സ്തോത്രമല്ലാതൊന്നുമില്ലപ്പ
എന്റെ നാവൽ ചൊല്ലിടുവനായ്
(നിത്യ സ്നേഹം….)

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo