ಸ್ಮರಿಸು ಓ ನನ್ ಮನವೇ – Smarisu oo nan manave

Deal Score+1
Deal Score+1

ಸ್ಮರಿಸು ಓ ನನ್ ಮನವೇ – Smarisu oo nan manave

ಸ್ಮರಿಸು ಓ ನನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಓ ನನ್ ತನುವೇ ||2||
ಹೃದಯಾತರಾಳದಿಂದಲೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವದಿಂದಲೇ ||2||
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೇ ।। ಸ್ಮರಿಸು ।।

1) ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ನೀ
ನನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ
ನೀ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೆದಂತ ದೇವರು ನೀನೇ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದೇ ||2||
ಹೃದಯಾತರಾಳದಿಂದಲೇ ।। ಸ್ಮರಿಸು ।।

2) ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ
ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ದೇವರೇ
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ
ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ || 2 ||
ಹೃದಯಾತರಾಳದಿಂದಲೇ ।। ಸ್ಮರಿಸು ।।

Smarisu oo nan manave song lyrics in english

Smarisu oo nan manave
Stutisu oo nan tanuve
Hrudaya antaraaladindale
Krutagnateya bhavadindale
Ninnanne smarisuve
Ninnanne stutisuve

1.Nannannu strustiside nee
Nannannu roopiside nee
Nanna vimochisidenee
Nanna Karthane
Nee nanna hesarannu hididu
Karedanta Devaru neene
Nanna ninna sothanaagi
Neenu maadide

Hrudaya antaraaladindale
Krutagnateya bhavadindale
Ninnanne smarisuve
Ninnanne stutisuve

2.Naanu ninna mahimegaagi
Stotrava sallisuvante
Nannannu arisikonda
Nanna Devare
Nin rajya vyaptigaagi
Nannannu vopayogiside
Nannannu balapadisida
Sarva saktane

Hrudaya antaraaladindale
Krutagnateya bhavadindale
Ninnanne smarisuve
Ninnanne stutisuve

Smarisu oo nan manave
Stutisu oo nan tanuve

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo