യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയോൽസവം – yeshuvinte namathil jayolsavam

Deal Score+1
Deal Score+1

യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയോൽസവം – yeshuvinte namathil jayolsavam

എന്റെ പോരിന്റെ ആയുധം ജഢികങ്ങളല്ല
പോരിന്റെ ആയുധം ജഢികങ്ങളല്ല

കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളവ
അത് ദൈവസന്നിധേ, ശക്തിയുള്ളവ, ശക്തിയുള്ളവ ,

ഞാൻ ഇടിച്ചുകളയും , ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കും
എന്റെ ക്രിസ്തുവിന് എതിരാകും ഉയർച്ചകളെ ( എന്റെ )

പാപത്തിൻമേലും,ശാപ ത്തിൻമേലും
ശത്രുവിന്റെ ബലങ്ങളെയും
ചവിട്ടിടുവാൻ,തകർത്തി ടുവാൻ
അധികാരം എനിക്കു നൽകി (2)

ജയോത്സവം , ജയോത്സവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് ജയോത്സവം (2)

വാഴ്ചകളെയും , അധികാരങ്ങളെയും
ആയുധവർഗ്ഗം വെപ്പിച്ചു.
ക്രൂശിൽ അവയുടെ മേൽ ജയോത്സവം
എല്ലായിടത്തും , എല്ലായിപ്പോഴും എപ്പോഴും

ജയോത്സവം ജയോത്സവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയോത്സവം (2)

യേശുവിൻ നാമം, എല്ലാ മേലായ നാമം
എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും നാമം

പിതാവിൻ വലഭാഗേ -സിംഹസത്തിൽ യേശുവേന്നും , വാഴ്ച നടത്തുന്നു . ( ജയോത്സവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ), (2)

എന്റെ പോരിന്റെ ആയുധം ജഢികങ്ങളല്ല – ente porinte aayudham judikangalalla

yeshuvinte namathil jayolsavam song lyrics in english

യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയോൽസവം | WORSHIP SONG…YESUVINTE NAMATHIL JAYOTSAVAM | Ps Shaji Patrick

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo