മരു പ്രയാണ് യാത്രയിൽ – Maruprayana Yathrayil

Anil Adoor
Deal Score+2
Deal Score+2

മരു പ്രയാണ് യാത്രയിൽ – Maruprayana Yathrayil

മരു പ്രയാണ് യാത്രയിൽ തളരാതെ നടത്തുവാൻ
യേശു അല്ലാതാരുമില്ല
ദുഃഖത്തിൻ വേളയിൽ കഷ്ടത്തിൽ നാളത്തിൽ
കരം പിടിച്ചു നടത്തും അവൻ

യേശു മാത്രം യേശു മാത്രം യേശു അല്ലാതെ ആരുമില്ല

കോഴി തൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്മേൽ
കാക്കും പോൽ
ശത്രു കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ
ചെന്നായി വരുമ്പോൾ തന്നുടെ ആടിനെ
വഴിയിൽ വിട്ടിട്ട് പോകാത്തവർ

കൂട്ടു സഹോദരർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും
അമ്മപോലും മറന്നിടും
നിന്നെ നടത്തുവാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ
വാക്കു മാറാത്തവൻ കൂടെയുണ്ട്

എരിയുന്ന വെയിലിലും പൊരിയുന്ന ചൂടിലും
കാലുകൾ ഇടറാതെ നടത്തും അവൻ
പ്രതികൂല നടുവിലും വീഴാതെ നിൽക്കുവാൻ
ശക്തി തരുന്നവൻ യേശു മാത്രം

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo